Nové role komunitních nadací 

Od dubna 2020 do března 2022 realizoval spolek A.K.N. ve spolupráci s pěti českými komunitními nadacemi projekt podpořený Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Smyslem projektu bylo posílit kapacitu českých komunitních nadací osvojením si nových rolí a schopnosti reagovat na aktuální společenské problémy.

Jedním ze stěžejních výstupů projektu je "Sborník případových studií", který zachycuje klíčové momenty, procesy a výsledky dvouletého snažení českých komunitních nadací v osvojování nových aktivizačních rolí a rolí komunitního leadershipu.

  

Více o projektu ...

Cílem projektu bylo posílit kapacitu českých komunitních nadací osvojením si nových rolí a schopnosti reagovat na aktuální společenské problémy. Šlo zejména o role aktivizační a role komunitního leadershipu. 
Jednalo se o společný projekt členských nadací, Ústecké komunitní nadace, Komunitní Nadace Blanicko-OtavskéJihomoravské komunitní nadaceNadace Veronica a Komunitní nadace Tři brány.

Dvouletý projekt byl zahájen v dubnu 2020 a podpořila jej Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodář-ském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

New Roles of Community Foundations


The main goal of the project is to build capacity of Czech community foundations by identifying, defining and exercising their new and varied roles and by advancing their abilities to respond to burning, current community challenges. In particular, their community leadership and empowerment roles will be addressed. Participating community foundations would develop new skills in order to be able to respond in a timely manner. This would not only build their sustainability, but also deepen their roots in their respective communities.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.