ASOCIACE KOMUNITNÍCH NADACÍ V ČR - Spolek A.K.N.

Poslání

Posláním A.K.N. je podporovat rozvoj komunitních nadací a organizací, které se komunitními nadacemi nebo nadačními fondy chtějí stát; podporovat jejich vzájemné kontakty a spolupráci; popularizovat myšlenku působení komunitních nadací.

Aktuální priority asociace 

  • Budování platformy pro setkávání komunitních nadací umožňující vzájemnou informovanost, sdílení zkušeností a know-how a neformální vzdělávání
  • Podpora a koordinace postupu českých komunitních nadací vůči mezinárodním finančním zdrojům a partnerským subjektům
  • Rozšíření geografického pokrytí České republiky komunitními nadacemi prostřednictvím vyhledání a iniciování skupin či jednotlivců zajímajících se o koncept komunitních nadací a poskytnutí jim technické asistence a podpory v rané fázi jejich záměrů
  • Zvyšování povědomí o komunitních nadacích mezi potenciálními dárci ale i širokou veřejností prostřednictvím sběru a následné diseminace dat o tématu komunitní filantropie

Historie hnutí komunitních nadací v České rebuplice

První vážné debaty o konceptu komunitních nadací lze v ČR datovat do roku 1996. Jejich hlavním promotérem byla tehdy nadace VIA, ve spolupráci s C.S.MOTT Foundation, nadací Open Society Fund Praha a nadací Regionální fond, která se v roce 1997 transformovala do první české komunitní nadace (dnes Ústecká komunitní nadace).

Během let 1998-2004 byly v ČR realizovány dva víceleté programy zaměřené na rozvoj komunitně orientovaných organizací, financované různými zahraničními dárci, které ač dosáhly jiných úspěchů, vznik nových komunitních nadací nepřinesly.

Na konci roku 2005 byl z prostředků CEE Trustu administrovaného nadací VIA realizován projekt, na jehož realizaci se setkalo jádro dnešních členů AKN. Během jara 2006 se tyto subjekty shodly na tzv. Minimu komunitní nadace a konečně na podzim loňského roku fomalizovaly svou spolupráci vznikem AKN, která od této doby převzala garanci za většinu aktivit vztahujících se k tématu komunitních nadací v ČR.