ČLENSKÁ ZÁKLADNA

AKN se vnitřně člení na dvě organizační části. První část, „nadační“, tvoří nadace přihlášené ke komunitnímu zaměření činnosti. Druhou část, „podpůrnou“, tvoří subjekty, které se různými způsoby podílejí na šíření a podpoře myšlenky působení komunitních nadací.

Nadační část

 • Jihomoravská komunitní nadace
 • Komunitní nadace Blanicko – Otavská
 • Nadace Veronica
 • Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
 • Ústecká komunitní nadace

Podpůrná část

 • Nadace VIA
 • NETT o.s.
 • Podnos

Postup přijímání nových členů

Nadační část

I. Zájemci o členství ve Spolku A.K.N. (dále jen AKN) z řad nadací a nadačních fondů, kteří splní níže vyjmenované podmínky mohou požádat o členství, a to zasláním dopisu k rukám předsedy AKN s těmito přílohami:

1. Souhlas správní rady nadace/nadačního fondu se základními dokumenty AKN, jmenovitě:

 • Stanovy A.K.N. 
 • Deklarace a Minimum komunitní nadace

2. Popis vlastní činnosti a výhled, podle kterého je zřejmé, jak daný žadatel naplňuje a hodlá naplňovat ducha těchto dokumentů, schválený správní radou.

II. Po obdržení žádosti o členství od nadace/nadačního fondu rozešle předseda AKN neprodleně informaci o tom všem členům, ti mají 1 měsíc na to, aby vyjádřili svoje názory na přijetí daného žadatele a případné připomínky.

III. Pro následné hlasování o přijetí nového člena se použije běžný postup přijímání rozhodnutí podle stanov spolku. 

Podpůrná část 

I. Zájemci o členství v A.K.N. z řad podpůrných subjektů, kteří splní níže vyjmenované podmínky mohou požádat o členství, a to zasláním dopisu k rukám předsedy AKN s těmito přílohami:

1. Souhlas nejvyššího orgánu se základními dokumenty AKN, jmenovitě:

 • Stanovy A.K.N. 
 • Deklarace a Minimum komunitní nadace

2. Doklady o tom, že daný subjekt je aktivní v tématice práce komunitních nadací, jejich podpory, podpory vzniku nových komunitních nadací atd.
3. Popis vlastní činnosti a výhled, podle kterého je zřejmé, jak daný žadatel naplňuje a hodlá naplňovat svoji roli v rámci AKN.

II. Po obdržení žádosti o členství od podpůrného subjektu rozešle předseda AKN neprodleně informaci o tom všem členům, ti mají 1 měsíc na to, aby vyjádřili svoje názory na přijetí daného žadatele a případné připomínky.

III. Pro následné hlasování o přijetí nového člena se použije běžný postup přijímání rozhodnutí podle stanov spolku.